Dịch vụ dành cho Trường học

Azure Behavioral Solutions có thể cung cấp dịch vụ trực tiếp đến trường học.

Chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ sau cho các trường tư thục, công lập và ngoài công lập:

Trị liệu viên hành vi trong lớp học 1:1 để hỗ trợ học sinh cùng các vấn đề chẩn đoán và hành vi

Đánh giá Hành vi Chức năng (FBA) và Kế hoạch Can thiệp Hành vi (BIP)

Đào tạo nhân viên cho giáo viên và phụ tá

School Services Contact Form

Hourly, monthly, or annual contracts are available. For more information, please submit the form below.