Bắt đầu

Mong đợi Điều gì

Mục tiêu của Chúng tôi

Khi chúng tôi nhận được sự cho phép của công ty bảo hiểm để bắt đầu việc đánh giá ban đầu, một BCBA hoặc giám sát viên đủ điều kiện sẽ liên lạc với bạn để tiến hành tối thiểu 2 quan sát với con bạn. Một quan sát sẽ được tiến hành trong môi trường gia đình, quan sát còn lại có thể ở trong môi trường gia đình, trường học hoặc cộng đồng. Một cuộc phỏng vấn với phụ huynh, người giám hộ và/hoặc giáo viên cũng sẽ được tiến hành. Tất cả các thông tin thu thập được trong các quan sát và phỏng vấn sẽ được sử dụng để viết báo cáo đánh giá ban đầu. Quá trình đánh giá có thể mất 1-3 tháng.

Cách tiếp cận của Chúng toio

Tất cả các chương trình điều trị đều dựa trên báo cáo đánh giá ban đầu đã được BCBA xem xét và chấp thuận, và chúng tôi đã nhận được sự cho phép từ công ty bảo hiểm. Các chương trình điều trị thay đổi theo giờ mỗi tuần, tùy theo nhu cầu của trẻ. Các chương trình tiêu chuẩn là 10-30 giờ mỗi tuần, nhưng một số chương trình có thể ít nhất là 6 giờ mỗi tuần, nhiều nhất là 40 giờ mỗi tuần, hoặc chỉ có các dịch vụ đào tạo cha mẹ. Chúng tôi không có số giờ tối thiểu hoặc tối đa mà chúng tôi sẽ cung cấp. Tất cả các dịch vụ được cung cấp dựa trên nhu cầu của khách hàng.

Mẫu Đăng ký

Để bắt đầu quy trình xin giấy phép của công ty bảo hiểm, vui lòng điền vào mẫu dưới đây hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1-888-96-AZURE (888-962-9873) x802 (x803 cho tiếng Tây Ban Nha).