Mga Serbisyo Pampaaralan

Maaaring magbigay ang Azure Behavioral Solutions ng mga serbisyo direkta sa mga paaralan.

Maaari naming ibigay ang mga sumusunod na serbisyo para sa mga pribado, pampubliko, at hindi-pampublikong paaralan:

1:1 mga classroom behavior therapist para tulungan ang mga mag-aaral na may iba’t ibang diyagnosis at problema sa pag-uugali

Functional Behavior Assessments (FBA) at Behavior Intervention Plans (BIP)

Pagsasanay ng staff para sa mga guro at mga paraprofessional

School Services Contact Form

Hourly, monthly, or annual contracts are available. For more information, please submit the form below.