Magsimula

Ano ang Aasahan

Ang Aming Layunin

Sa oras na matanggap namin ang awtorisasyon mula sa kompanya ng seguro upang simulan ang paunang pagtatasa, makikipag-ugnayan sa iyo ang BCBA o kwalipikadong supervisor upang magsagawa ng 2 obserbasyon sa iyong anak. Ang isa ay isasagawa sa tahanan na kapaligiran, ang isa ay maaaring sa tahanan, paaralan o paligid ng komunidad. Isasagawa din ang panayam sa magulang, tagapag-alaga, at/o guro. Lahat ng mga impormasyong nakuha sa mga pag-oobserba at mga panayam ay gagamitin sa pagsulat ng ulat sa paunang pagtataya. Ang proseso ng pagtataya ay gugugol ng 1-3 buwan.

Ang Aming Paraan

Lahat ng programa sa pagbibigay ng lunas ay base sa ulat ng paunang pagtataya na sinuri at pinagtibay ng BCBA, at natanggap namin ang awtorisasyon mula sa kompanya ng seguro. Ang mga programa sa pagbibigay ng lunas ay nag-iiba base sa oras kada linggo, depende sa pangangailangan ng bata. Ang tipikal ng mga programa ay 10-30 oras kada linggo, ngunit ang iba ay mas mababa sa 6 na oras kada linggo, kasing dami ng 40 oras kada linggo, o mga serbisyong pagsasanay ng magulang lang. Wala kaming pinakamaliit o pinakamalaking bilang ng oras na ibibigay. Lahat ng mga serbisyo ay ibinibigay base sa pangangailangan ng kliyente.

Form ng Intake

Upang simulan ang proseso sa pagkuha ng awtorisasyon mula sa iyong kompanya ng seguro, mangyaring sagutan ang form na nasa ibaba o tawagan kami sa 1-888-96-AZURE (888-962-9873) x802 (x803 para Español).