Mga Serbisyong Pang May Sapat na Gulang para sa mga Pamilya

Magagamit ang mga serbisyo ng ABA sa halos lahat ng lokasyon para sa mga kliyenteng lilipat mula sa paaralan patungong karampatang gulang. Maaari naming asikasuhin ang mga sumusunod na kasanayan:

Mga Kasanayang Kayang Gawing Mag-isa (pagluluto, paglalaba, pag-aayos ng bahay, atbp.)

Pagsho-shopping at pagbabadyet

Paggamit ng pampublikong transportasyon

Kahandaan sa paghahanap-buhay

Mga kasanayan sa kaligtasan

At ano pa mang bagay na kailangan nila ng tulong!